Taxatie van schaden in het jaar 1799 in Kesteren.

Genoemde personen:    
Hendrik Menso
Ingenieur van der Plaat
N.H. van Gijtenbeek
G.V.D.Sande
T.V.Rijn
D.V.Setten
 

Voor de Bataafse Republiek
Kesteren
19 & 20
Duplicaat Taxatie

Verklaaren Wij ondergetekende Schout en Buurmeesters van Kesteren, dat wij ingevolge authorisatie van den Burger N.H. van Gijtenbeek, Rigter des Ampts Nederbetuwe, hebben getaxeert de Schaaden, welke de Erfgenaamen Hendrik Menso onder Kesteren geleeden hebben, weegens het maken der Linie, Batterijen en Forten - op last van den Agent van Oorlog, door den Overste Ingenieur van der Plaat, den 28.e Mai 1799 aanbesteedt - loopende van de Spees, tot Ogten aan den Waaldijk. - en wel:

Het gemis van Eene Mergen 39 Roeden Boomgaard,
zijnde het middenste gedeelte van een Boomgaard met
de Weide groot zeven Mergen, doende in de ordinaire
Verponding f 8-8-2. S'jaars en beswaart met tien Roeden
Dijk onder Kesteren, behalven Ampts en Dorpslasten.
- zulks op eene Somma van
f 2000 -,,-
De Schaade weegens de Vrugten in dit Jaar f 180 -,,-
  -----------
f 2180 -,,-
En wanneer gemelde Eigenaaren, alle de voorn: lasten
en Dijk van de geheele zeven Mergen, voor hunne
Rekening moeten houden, zullen daar voor Schadeloos
moeten worden gestelt, met eene Somma van f 182 -,,-.
20. Het gemis van 't bepoot op de Marktstraat,
groot 47 Roeden
f 64 -,,-
  -----------
f 2444 -,,-

Aldus deeze taxatie door ons Schout en Buurmeesters voorn. naar beste Kennis en Wetenschap, en op onzen gepresteerden Eed, gedaan, met assistentie van twee Onpartijdige Geerfdens te Kesteren op den 17:e September 1799. 't 5 j.d.B.V.
G.V.D.Sande
T.V.Rijn
D.V.Setten.

Naamtekeningen 1799

Voor taxatie op mijn authorisatie geschied om door den Landen betaling gedaan werden.
Tiel den 19 Fbr 1799 N:o 5
N.H.V. Gijtenbeek.
in kamertje van mij
Dijkmeester.


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19