Eigendomsdokument van 1809 van een tabaksland in Rhenen.

Genoemde personen:  
Menso Johannes Menso
Hendrik Huijbert van Deventer Helmer Lijster
Dirk Klerck
Lubbert van Bennecom
Huijbert van Ommeren
Huijbert Hendrik van den Berg
Otto Stramme
J.H. Broers

Eigendomsbewijzen tabaksland buiten de Westpoort.

Transport voor D Hr Menso Johannes Menso
van 5 1/2 hond Tabaksland met de Westelijke helft
van de Schuur groot 8 1/2 hanken
van dato 27 Van Bloeimaand 1809

blad 1 KLEIN ZEGEL 2 GL. 1808
blad 2 KLEIN ZEGEL 24 St. 1808

Wij Hendrik Huijbert van Deventer Praesident Helmert Lijster en Huijbert van Ommeren
Schepenen der Stad Rhenen, doen Cond en Certificeere bij deezen, dat voor ons gecompareerd is, Lubbert van Bennecom wonende binnen deeze Stad, en Verklaarde den Comparant te hebben verkogt en Mitsdien te Cedeeren Transporteeren en in Vollen en vrijen Eigendom over te geven aan en ten behoeven van De Heer Menso Johannes Menso Een Stuk Tabaksland met het Boschse daar bij behorende te zamen groot ongeveer vijf en een half hond en de Westelijke helft van de Tabaksschuur daar op Staande tot Agt en een halve hanken te zamen Staande en gelegen buijten de westpoort deser Stad, daar ten Oosten de Heer Huijbert Hendrik van den Berg ten westen de weduwe Otto Stramme ten Zuijden de gemeene weg en ten Noorden de Heer Mr. Dirk Klerck geland of gelegen Zijn ofte wie Zijnde Vrij allodiaal goed niet beswaard als met f,,-19-9 Penningen in het Schildgeld en met 11/2 hond in de Mergengelden reeŽl & Personeel voorts met zodanige gerechtigheden en Servituiten als daar toe en aan van Ouds en met recht behoren, doende de Comparant daar van ten behoeven als vooren volkomen afstand en vertigt, met bekentenisse van voldoening der Totale Koopspenningen ter somma van Een duijzend Guldens zoo en indier voegen als bij Koopconditie van dato 27 februarij l.l. Staat vermeld, belofte van vrijding en waring als Erfkoopsrecht is der Stad Rhenen onder verband als naar rechten - Zijnde ons gebleken dat de verponding bij anticipatie over den Jaare 1808 behoorlijk is voldaan
Toirconde is deeze bij ons bezegeld en met de Signature van den secretaris bekragtigd den 27.e van Bloeimaand 1809.
J.H. Broers secrt.s


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19