Eigendomsdokument van 1797 van een tabaksland in Rhenen.

Genoemde personen:    
Jan Slok
Roelof van de weert
Willem van Noort
J. Sandbrink
Huijbert Jan Roghair
Jan Smith
Anna Rudolphina van Deventer
R. Budding
Menso Johannes Menso
Geurt van Stolst
D:r Booms

(Dokument voorzien van CLEIN SEGEL 5 G)

Wij Jan Slok Publieken Aanklager, Roelof van de Weert, en Willem van Noort Raaden van Rechtspleeging der Stad Rhenen doen Cond en Certificeeren dat voor ons gecompareerd zijn de Heeren Huijbert Jan Roghair en den Notaris Jan Smith in qualiteit als Executeuren den Boedel van wijlen Juffrouw Anna Rudolphina van Deventer; En verklaarden bij dezen te cedeeren, transporteren en in volkomen eijgendom over te geven aan en ten behoeven van den Heere Menso Johannes Menso Een Stuk Tabaks en Weijland genaamd den Tabax Camp groot ongeveer twee-en-een half mergen, met twaalf hanken aan de Westsijden in de Langen Schuur gelegen buiten de Bergpoort deser Stad, beneden het Cunera Bergje, alwaar Oostw:s Geurt van Stolst, Westw:s D:r Booms, Zuijdw:s den Raad J. Sandbrink en noordw:s den gemeeneweg gelegen zijn, often wie - zijnden vrij allodiaal goed niet bezwaard dan met 'S Heeren Schattingen en ongelden, te weeten in t Schilgeld met drie Gulden Sestien Stuijvers en Agt penningen, en met twee mergen in de reŽle en personeele mergengelden boven billet zegel en gadengeld, voorts met den tiend en besaaij daar Jaarlijks uitgaande en met de Last van onderweg den Raad Sandbrink met betrekking tot het Land den haak over 't Weijland Competeerenden; en voorts zodanigen Geregtigheden en Servituiten als daar toe van oud behoren. - Doen de Comparanten in hunne opgemelde qualiteit daar van ten behoeven als voren volkomen afstand en hertigt met bekentenissen van voldoening der totalen Kooppenningen; beloften van vrijding en waring als Erfcoopsregt is der Stad Rhenen onder verband als na rechten. Toirconde is deeze bij ons bezegeld, en met de signatuuren van den Secretaris bevestigd op den 5:e December 1797.

R. Budding


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19