Eigendomsbewijs van 1806 van een pakhuis en schuur in Rhenen.

Genoemde personen:    
Dirk van Noort
Hendrik van Ommeren
Michael Johan van Campen
Menso Johannes Menso
Hernske Volbragt During
R Buddingh
G van Ramondten
B Jansen
H Broers
 

Akte voorzien van:
1. KLEIN-ZEGEL 40 GL
2. KLEIN-ZEGEL 6 GL

Wij Dirk van Noort Preesident Hendrik van Ommeren en D:r Michael Johan van Campen Schepenen der Stad Rhenen doen Cond en certificceren mits deesen dat voor ons gecompareerdis Mejonkvrouwe C F van Brienen wonende binnen deeze Stad en verklaarden te hebben verkogt en met dien te beheeren transporteeren en in vollen en borgen eijgendom overtegeven aan en ten behoeven van de Heer Menso Johannes Menso en Vrouwe Hernske Volbragt During Echtelieden Eerstelijk een Huijs Hof en …. En bovenste Schuur Staande in de Lange Heerestraat dezer Stad daat Oostw:s de Erfgenamen van de Heer Raad R Buddingh Wetw:s G van Ramondten het Pakhuijs hier na omschreven Noordw:s de Erfgenamen van B Jansen Zuijdw:s de Lange heerestraat beswaard met sestien guldens in het huijs en haardstedegeld Item Een Pakhuijs en Kelder zonder Erven oost en Noordw:s het voorige Perceel Westw:s G van Ramondt Zuijdw:s de Lange Heerestraat beswaard in het huijsgeld met vijf guldens boven het billet zegel en gadergeld en laatstelijk een Schuur zonder Erve Staande in de Horsstraat daar Oost en Noordw:s het Eerste perceel en G van Ramondt naast gelegen zijnofte wie ect. Niet beswaart envoorts alle de Perceelen voor vrij allodiaal goed endat met alle zodanige Gerechtigheden en Servituiten als daar toe en aan van ouds en met recht behooren doende de Comparante daar van ten behoeven als vooren volkomen afstand en vestigt met bekentenisse van voldoening der totale Cooppenningen ter somma van Een duijzend vijf hondert achtien guldens belofte van vrijding en waring als Erfkoopsrecht is der Stad Rhenen onder verband als naar rechten
Toirconde is bij ons bezegeld en met de Signatuure van den Secretaris bekragtigd op den 5:e May 1806.
H. Broers

Handtekening H Broers


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19