Eigendomsbewijs van 1751 van een schuur en een pakhuis te Rhenen.

Genoemde personen:  
Hendrik Menso
Alida Adriana Menso
Hendrik Smissaert
Geijsbert van Brienen
Gerard van Brienen
Willem Adriaan Bouwens
Rutger Buddingh
Jan Schuurman
Dirk Kaspersen
Willem Ockerse
J A van Deventer
Cornelis van Danten

Wij M:r Geijsbert van Brienen hooft schout
Hendrik Menso Borgerm:r en Hendrik Smissaert oud Borgerm:r der Stad Rhenen doen Cont en Certificeren mits deesen voor ons Gecompareert is Juffrouw Alida Adriana Menso weduwe van de Heer Willem Adriaan Bouwens in Leeven Raad in de Vroedschap en Schepen deser voorz Stad en ten aensien Van haare onmundige kinderen volgens approbatie Van haer Ed: Agte: de Heeren van de vroedschap der voorgemelden Stad Rhenen in dato den 30 Novemb 1750 en verklaarden de compaarte te Cederen Transporteren en in volkomen Eijgendom over te geven aan en ten behoeven van de Heer Gerard van Brienen Coopman in Wijnen binnen meergemelte Stad een huijsinge Loft Cava en Schuur met een Camertien daar annexen welk kamertien als nu tot een Pakhuijs is Vermaaken bewoont geweest bij De Juffrou Comparanten en Cornelis van Danten Staande en Geleegen binnen Rhenen daar oostw:s den Raad Rutger Buddingh Westw:s Jan Schuurman en de Horstraat noordw:s de Erfgenaamen van Dirk Kaspersen en Zuijdw:s de lange Heerestraat den voorz Jan Schuurman en Willem Ockerse naast gehuijst geerft en Geleegen zij ofte wie xc Zijnde vrij goed niet anders beswaart als met s Heeren Schattingen en Gemeene S Lands ongelden mitsgrs met een Thins Van eenige Duijten sonder den Eijgenaer of verschijndagt daar van te weeten voorts met sodane Geregtigheeden en Servituiten als daar toe van ouds en met regt bij behoorende Zijn doenden de Compnte daer Van hem behoeven als vooren volkoomen afstand en vertigt met bekentenisse van voldoeninge der totale Cooppenningen belofte van Vrijdingen Waringe als Erfkoopsregt is der Stad Rhenen onder verband en submissie als na aegten Toirconde is deesen bij ons besegelt en met de Signatuuren van den Secretaris bevestigt op den 6 October 17:en en vijftigh
J A v Deventer

Handtekening JA van Deventer


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19