Eigendomsbewijs van 1742 van een huis aan de Gasthuisstraat te Rhenen.

Genoemde personen:  
Cornelis Menso
Alida Menso
Johan van Deventer
Roelof van Noort
Roelof Aalberts Tichelaar

(Dokument voorzien van CLEIN SEGEL 1 GL)

Op Nabeschrevene
Conditien heeft D H:r Cornelis Menso Raad in de Vroedschap en Schepen der Stad Rhenen verkogt aan de H:r Johan van Deventer Regerend Borger. der voors: Stad en Juff:r Alida Menso Egtel. een huijs Schuur en Erve met al het geen daar in op en aan Aart en nagel vast is Staande en gelegen binnen Rhenen in De Gasthuijsstraat Daar oosw:ts Sekere Steege Westw:ts De voors. Gasthuijsstraat Noordw:ts d wed van Schepen Roelof van Noort en Zuijdw:ts d Erfgen van Roelof Aalberts Tichelaar ofte wie etc sijnde vrij Erf en goet niet anders beswaart als met S Heeren Schattingen en gemeen Lands ongelden midsg:rs een nijtgank van twaalf Stuijv ten behoeven van het gasthuijs der voors Stad en Sulks om en voor de somma van drie hondert en vijftig Gl vrijgelt soo van 40:er penn Zegels Leges over het doen van 't transport met den aankleven van dien alsoo van alles vrijgelt bedongen word Sullende den aanvank van dit verkogte wesen aanstonds na ondertekening deses. Den verkoper sal dit verkogte moeten Zuijveren ten reguarde van de huijs en haartstede geld tot Paaschen 1742 en ten reguarde van den vrijtgank tot Petri ad Cathedram 1742, na welken tijd Coperen in die Lasten Sullen getreden sijn, en bekent den verkoper voor de ondertekening deses van de totale Cooppenningen te sijn voldaan en betaalt, belovende oversulks het verkogte op requisitie van de Coperen aan deselve na Costume Locaal te transporteren met belofte van vrijdinge en waringe als Erfcoopregt en in de Stad Rhenen gebruijkelijk is alles onder verband als na regten actine.

Rhenen den 21 Junij 1742

C: Menso
Handtekening C. Menso, 1742


Terug naar documenten/back to documents

Latest update2018-10-19