Coopconditien van een hofstede, boomgaert met huijsinge en schuur gelegen onder den Gerechte van Maerssen aen de Westzijde van de Vecht, genaemt Vechtendael.

Genoemde personen:    
Johannes Menso
Constantinus Menso
Elisabeth Menso
Alida Menso
Sara Hardebol
Arent Hardebol
Jan Arentssen Hardebol
Rombout van Paddenburgh
Manuell Henriques
Nicolaes Vonck
Vincent Maximiliaen van Lokhorst
Abraham Bueno Mesquite
Catharina Hallius
Matthiis van Lugtenburg
Cornelis Hallius
Johan Hallius
Elisabeth Hallius
Anna Hallius
Jacobus Hellerus
Jan Alvaris
Gijsbert de Bie

(Dokument voorzien van CLEIN SEGEL 10 ST)

Copy
Coopconditien
Tusschen
DH Johannes Menso
Ende
DH Manuell Henriques

Op huijden den 3:e Augustij 1718 Compareerden voor mij Nicolaes Vonck, Openbaer Notaris, bij den Ed: Hove van Utrecht geed, en geadmitteerd binnen Utrecht residerende ende bij d'Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren, en vroedschap derzelver Stad toegelaten in 't bijwesen der naerbenoemde getuigen, d'Heer Johannes Menso Predicant tot Rheenen, Ende Juff:e Sara Hardebol egteluijden mijn nots: bekent, welke Sara Hardebol, was een dogter van de H:r Arent Hardebol, zoone van de H:r Jan Arentssen Hardebol, zoo voor haer zelven, ook als speciale gemagtigdens van haerluijden 't samentlijke kinderen de Heer Menso Johannes Menso Predicant tot Kesteren Juff:e Alida Menso, Juff:e Elisabeth Menso, ende Heer Constantinus Menso, volgens procuratie op den 28. Junij deses jaer 1718 voor mijn notaris, en seekere getuijgen alhier binnen Utrecht gepasseert, die verklaarden in een vasten en gestadigen erfkoope vercogt te hebben aen handen ende ten behoeve van de Heer Manuel Henriques Coopman tot Amsterdam, den welken alhier mede compareerden, bekende in kope aentenemen bij dezen zeekere Hofstede en boomgaert met huijsinge, schuur, bepotinge, ende beplantinge, staande ende gelegen onder den Gerechte van Maerssen aen de Westzijde van de Vecht, genaemt Vechtendael, streckende wijt dezelve Vechte tot aen de Kerkweg toe, daer de Wel Ed: Geb. Heer Vincent Maximiliaen van Lokhorst, Heere van Termeer, en Maerssen Oostwaerds, ende de Heer Abraham Bueno Mesquite Westwaerds naest geerft, en gelegen zijn, wezende vrij eijgen allodiaell goet ende gekomen wijt den boedel, en naerlatenschap van haar verkoopers Grootvader de H:r Johan Arentsen Hardebol voorn: waer van zij Juff:e Sara Hardebol voor de helft was Fideicommissaire Erfgenaemm ende haer Comparanten onder andere toegedeelt bij scheijdinge der vaste goederen, des boedels en naarlatenschap van gemelte Heer Jan Arentse Hardebol op de 8:e Martij 1679 tusschen Juff:e Catharina Hallius weduwe de Weert, de Heer Cornelis Hallius tereenre, ende de Comparanten in dezen, ter andere zijde, voor den Notaris Jacobus Hellerus ende sekere getuijgen binnen Amsterdam gepasseert, met alle 't geene in en op de voorz: huijsinge en hofstede aert, en nagelvast is, voorts met zodanige lasten, servituten, vrijdommen en geregtigheden, zulx van outs daer toe behoren, en specterende zijn, Ende dat voor de zomme vanses duijsend vijfhondert car: guldens tot 20 stuijvers 't stuk, zullende den veertigsten penningh, transport en schrijven dezer Coopcondtien mette zegels, en dubbelden van dien, alsmede de vordere acten dezen aengaende gepasseert, ofte nogh te passeren, mitsgaders copijen authentijcq van eenige instrumenten, het schrijven van missiven, en extraordinaris vacantien hier omtrent, bij partijen ijeder voor de helft worden gelast, ende gedragen, de kooppenningen te betalen in 't geheel en constant, bij het doen van 't transport(dat op huijden zal geschieden en gedaen worden), met een assignatie van de Heere Koper op d'H:r Jan Alvaris tot Amsterdam, tergelijke zomme van ses duijsend vijfhondert gulden, aan de Heer Menso, ofte zijn ordre te betalen, de Heere Koper zal in de lasten van s' Heeren ongelden ende in de profijten van de vercogte huijsinge en hofstede getreden zijn met primo Maij dezes Jaers 1718, 't welk dan vervolgens is, en blijft tot zijnen bate, en perienle Belovende, de Verkopers het verkogte in haar voorz. Qualiteijt, (als ook in cragte van zekere Notariele acte van consent, ende belofte van vrijwaringe van op, en aenspraek van dit verkogte, bij d' H:r Johan Hallius Juff:e Elisabeth Hallius, ende Juffr:e Anna Hallius, alle meerderjarig en ongetrouwt zonder kinderen, te zamen kinderen van Juff:e Catharina Hallius, in haer leven wed:e wijlen den Heer Harman de weerdt, Ende de Heer Cornelis Hallius broeder van gemelte Juu:e Catharina Hallius, beijde kinderen van de Heer Johannes Hallius, ende mede vervolgens voor de helfte te zamen fideicomissaire erfgenamen van der zelver overleden Grootvader de Heer Jan Arentsen Hardebol voornoemt ten dien zijnde op den 20 July dezes Jaers 1718. Voor den Nots. Rombout van Paddenburgh en zekere getuijgen binnen Amsterdam gepasseert) alleenlijk op de last van s' Heeren ongelden als vrij, eijgen, allodiaal goet vorder te zullen vrijen en waren als erfkoop regt, ende in den lande van Utrecht gebruijkelijk is, tot voldoeningen, en naerkominge deses verbinden de Comparanten haerwijder persoonen, en goederen, alle dezelve, ende de keure van dien stellende, ende submitterende ten bedwang als naer regten, consenterende, en versoekende hier van acte, die is deze, Gedaen, ende gepasseert tot Maerssen ter presentie van J:rs Matthijs van Lugtenburg en Gijsbert de Bie, beijde wonende alhier tot Maerssen als geloofweerdige gettuijgen, die deze nevens de respective Comparanten, ende mijn Notaris mede hebben ondertekend, ten jare, en dage voorz: was getekend Joannis Menso, Sara Hardebol, Manuell Henriques, Matthiis van Ligtenburg, Gijsbert de Bie,
V: Vonck

Handtekeningen 1718


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19