1874 Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Brief aan Hendricus Menso in samenhang met het overlijden van zijn vader, J.C.P.E. Menso.
Letter to Hendricus Menso in connection with the death of his father, J.C.P.E. Menso.


Aan
Den WelEdelGeb. Heer Menso de Vroeg Griffier
Majoor Kommandant van het 4e Bat:on, 4e Reg:t Infanterie
te Rhenen.

Not: 3 December 1874 Utrecht , den 4 December 1874
N:o 13

Weledelgeboren Heer!

Uit naam der Staten van dit Gewest hebben wij de eer UWEG. kennis te geven, dat wij met leedwezen ontvangen hebben het treurig berigt van het overlijden van Uwen Vader, het Lid dier Staten, den Heer Johan Christiaan Paulus Eliza Menso.
Tot aan het einde van zijn nuttig en werkzaam leven heeft hij beantwoord aan het vertrouwen dat zijne medeburgers in hem gesteld hadden en wij betuigen U onze deelneming in het door U geleden verlies.
Met dankzegging voor de gedane mededeling hebben wij de eer ons te noemen,
Weledelgeboren Heer
UwelEdGeb. Dienstr. Dienaren
De Gedeputeerde Staten van Utrecht,

……….. Voorzitter
............. Griffier.


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-09-02